Att finna möjligheter för konferensens framtid.

Planerna på en konferenshall fortsätter och församlingen ser sig om efter nya möjligheter och ser ljust på framtida nya möjligheter för såväl församling som konferens.

———————————————————————————————————-

Under våren 2020 uppkom en möjlighet att se på nytt alternativ till lokal. Den kom via kontakt etablerad av Hönö Tennis Sällskap (HTS). HTS bedriver sedan många år sin verksamhet i den grannfastighet som ligger närmast vår nya kyrka. Deras behov av ett utökat antal planer för åretruntbruk är stort och i en möjlig utökning / tillbyggnad av deras redan befintliga lokal sändes en förfrågan till församlingen om det fanns intresse i att vara med i den planeringen tillsammans med HTS.

Vi såg positivt till förfrågan och planerade för några initiala möten tillsammans. Möten har hållits under våren och där det förutsättningslöst tittats på olika möjligheter på alternativa lokaler och dess användande. Övergripande har det talats om planering av ytor med spelplaner, ägandeformer, praktisk planering kring konferensen, Åretrunt verksamheter mm.

I ett ganska tidigt skede mottog HTS ett meddelande från kommunen att den mark som idag används för befintliga utebanor vid tennislokalen inte kan tas i anspråk för en utökning / tillbyggnad.

Med anledning av det meddelandet och den rekommendation som gavs av kommunen började gruppen att titta på och diskutera området ”Sudda”. Det menas den del av Sudda som församlingen känner sedan tidigare, området med de ytor som vi genom många år bett om ledning över, planerat och funderat kring och som till viss del också praktiskt har förberetts.

Mötet som avhölls i mars innehöll en något mer detaljerad granskning av ”möjligt” förslag till hall och en uppskattning av kostnader som det kunde innebära och vilka finansiella lösningar som finns.

I mitten av april togs beslutet att inte gå vidare med förslaget. Anledning till beslutet ligger bland annat i risk med ökade kostnader. HTS kommer att själva gå vidare med att försöka få till en enklare lösning för eget bruk.

Alternativet som initierats och diskuterats med HTS har därmed stoppats.

Vi fortsätter att be om Guds vägledning i vårt fortsatta arbete med att finna ny lokal för konferensen.

Ge en gåva

Församlingens verksamhet:

Bankgiro: 340-2310
Swish: 123-5600945.
SEB konto 5191-3301494

Vår barn- och ungdomsverksamhet equmenia

Bankgiro: 889-6508
Swish: 1234-948-691

Tack för din gåva!

Sociala medier

Kontakta oss:

Östra hamnen 1 475 42 Hönö